TẦM NHÌN

Trong vòng 05 – 10 năm sẽ trở thành 1 trong 3 nhà sản xuất, lắp ráp cung cấp xe máy điện lớn nhất Việt Nam, chiếm 10-20% thị phần xe 02 bánh trong nước (Khoảng 300.000 – 600.000 xe/năm)

SỨ MỆNH

Sản phẩm xe máy điện EVgo mang đến giải pháp thay thế xe máy nổ phục vụ người tiêu dùng Việt Nam; thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông xanh và hưởng ứng tích cực phong trào bảo vệ môi trường tại Việt nam.